PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE MIESZANKĘ

Skład mieszanki palnej jest to pojęcie wieloznaczne, przy czym najczęściej określa ono stosunek ciężarowy paliwa ciekłego do powietrza w mieszance lub stosunek objęto­ściowy paliwa gazowego do powietrza w mieszance. W roz­ważaniach o spalaniu skład mieszanki charakteryzuje zwykle udziały ciężarowe lub objętościowe poszczególnych palnych L niepalnych składników paliwa oraz tlenu i innych skład­ników powietrza. Współczynnik składu mieszanki, nazywany niekiedy współ­czynnikiem nadmiaru powietrza, oznaczany zwykle symbo­lem a łub A, jest to stosunek ilości powietrza rzeczy­wiście zawartego w mieszance (Gp) do ilości minimalnej, teoretycznie potrzebnej do całkowitego spalenia paliwa zawartego w mieszance (Gt); a = GpfGt = G</L0 • Gpai, gdzie: GPai — ilość paliwa zawarta w rozpatrywanej ilości mieszanki (kG] oraz L0 — teoretyczna minimalna ilość powietrza [kG] potrzebna do całkowitego spalenia 1 kG paliwa, tzw. stała stechiometryczna paliwa, [kG/kG]; L0 można określić znając skład elementarny paliwa wg zależności: L0 = 0,043 (2,66 • C + 8 • H2 – 08) [kG/kG], gdzie: C, H2, Oa -* procentowa (udział masowy) zawartość pierwiastków: węgla, wodoru i tlenu w paliwie (skład ele­mentarny .

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)